Photodegradation of Water Organic Contaminants in Visible Irradiation using Natural Dye Curcumin for Tio2 Nanoparticles Sensitization
نوع المنشور
ورقة مؤتمر
المؤلفون